Kategorija

Grozs  

Preču nav

Piegāde 0,00 €
Kopā 0,00 €

Grozs Pirkt

  Noteikumi un nosacījumi

   

  Pārdevējs – slēgtās SIA "TimberLux Group" interneta (elektroniskā) veikala pārvaldnieks
  Veikals – interneta veikals
  Pircējs – reģistrēts interneta (elektroniskā) veikala lietotājs
  Līgums – pirkšanas-pārdošanas līgums
  Preču piegādes diena – diena, kad preci piegādā Pircējam viņa norādītajā adresē

  Vispārīgi nosacījumi

  Slēgtā SIA "TimberLux Group", uzņēmuma reģistrācijas Nr. 48503018899, PVN maksātāja kods LV48503018899, adrese Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801, Latvija, turpmāk šajā līgumā – Pārdevējs, ir interneta veikala pārvaldnieks. Šī preču pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumi (turpmāk – nosacījumi) jāpieņem un jāpilda visiem interneta veikala lietotājiem, turpmāk – Pircēji, ja nav citas, atsevišķas rakstiskas vienošanās. Plašāk pirkšanas-pārdošanas nosacījumi aprakstīti interneta veikala tirdzniecības noteikumos.

  1. Preču pasūtīšana

  1.1 Līgums uzskatāms par stājušos spēkā no tā brīža, kad Pircējs ir izvēlējies Veikalā preces, noformējis pirkumu grozu, aizpildījis visu prasīto informāciju un noklikšķina uz ikonas „Es Apstiprinu Pasūtījumu“.
  1.2 Pasūtīšanas laikā sniegtās ziņas tiek glabātas Pārdevēja datu bāzē.
  1.3 Pārdevējs sūtījumā Pircējam pievieno PVN – rēķinu faktūru, kā arī citus piederīgos dokumentus.

  2. Pircēja tiesības un pienākumi

  2.1 Pircējam ir tiesības pirkt Veikalā preces šajā līgumā noteiktajā kārtībā, ja nav citas rakstiskas vienošanās.
  2.2 Pircēja pienākums ir sniegt Pārdevējam patiesu viņu identificējošu informāciju.
  2.3 Reģistrācijas laikā Pircējs, atzīmējot lodziņu „Es piekrītu pirkšanas noteikumiem“, ko dara pēc šo nosacījumu izlasīšanas, kā arī noklikšķinot uz ikonas „Es Apstiprinu Pasūtījumu“, apstiprina, ka ar šiem nosacījumiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot. Līgums ir beztermiņa – ja Pircējs nevēlas citādu termiņa nosacījumu.
  2.4. Apmaksa izdarāma tikai pēc pasūtījuma apstiprināšanas.
  2.5 Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī, nenorādot iemeslu, lauzt līgumu, atsakoties no Veikalā veiktā pasūtījuma, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc preču piegādes brīža.
  2.6 Pircējam, kas nolēmis atteikties no pasūtījuma un lauzt līgumu, ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc preču piegādes dienas par to rakstiski jāziņo Pārdevējam pa e-pastu ( timberlux@inbox.lv ) vai lietojot Veikala atteikuma ikonu „Atteikties“.
  2.7 Pircējs apņemas glabāt savus Veikala pieslēgšanās datus un nenodot tos trešajām personām.

  3. Pārdevēja tiesības un pienākumi

  3.1 Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam viņa pasūtītās, Veikalā piedāvātās preces.
  3.2 Pārdevējs apņemas sākt pildīt Pircēja pasūtījumu tūlīt pēc samaksas saņemšanas.
  3.3 Pārdevējs apņemas nodrošināt viņam uzticētās Pircēja informācijas konfidencialitāti un bez Pircēja piekrišanas nenodot to trešajām personām, izņemot likumos paredzētos gadījumus.
  3.4 Pārdevējs, ja līdz preču nosūtīšanai saņem no Pircēja paziņojumu par līguma laušanu, apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā atdot Pircējam samaksāto naudu.
  3.5 Pārdevējs, ja paziņojumu par līguma laušanu saņem pēc preču nosūtīšanas, apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā pieņemt atpakaļ preci un atdot Pircējam par to samaksāto naudu.

  4. Samaksa

  4.1 Pircējs Veikalā norēķinās, lietojot VISA, MasterCard, VISA Electron, Maestro maksājumu kartes, Paypal vai lietojot savas izvēlētās bankas internetbankas sistēmu.
  4.2 Samaksa tiek veikta tikai pēdējā pirkuma posmā, kad ir apstiprināts pasūtījums.
  4.3.Visi 4.1 punktā norādītie samaksas veidi ir pilnīgi droši.

  5. Piegāde

  5.1 Pasūtītās preces Pārdevējs piegādā uz Pircēja norādīto adresi.
  5.2 Preču piegādes cena ir atkarīga no preču svara un tiek pievienota kopīgajai pirkumu groza vērtībai.
  5.3 Pārdevējs piegādā preces, kad ir saņēmis no Pircēja samaksu un, ja nepieciešams, pēc preces izgatavošanas laika posma.
  5.4 Preces piegādā piegādes firmas kurjers, kas par konkrēto piegādes laiku vienojas ar Pircēju, sazinoties pa Pircēja norādīto tālruņa numuru. Pircējs pats ir atbildīgs, ka piegādes laikā atradīsies piegādes vietā.

  6. Piegādes termiņi

  Preces pircējam tiks piegādātas 1-3 darba dienu laikā pēc to izgatavošanas. Par izgatavošanas termiņiem Pārdevējs Pircēju informēs telefoniski vai pa e-pastu pēc samaksas saņemšanas.

  7. Garantijas pakalpojumi

  7.1 Pārdevējs precēm dod 3 mēnešu garantiju no preces saņemšanas brīža.
  7.2 Tajos gadījumos, kad precei garantija nav norādīta, tiek piemērota garantija, kas noteikta atbilstošajos valsts tiesību aktos.
  7.3 Garantijas pakalpojumus sniedz Pārdevējs.
  7.4 Nekvalitatīva prece jāapmaina pret analoģisku kvalitatīvu preci vai jāatdod atpakaļ nauda.

  8. Preču atpakaļatdošana

  8.1 Pārdotās nekvalitatīvās preces apmaināmas un atdodamas atpakaļ, vadoties pēc ES attālinātās tirdzniecības līgumu direktīvas 97/7/EB, kā arī valsts likumiem (ar Tautsaimniecības ministra 2001. g. 29. jūnija pavēli Nr. 217 „Par Mantu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu“ apstiprinātajos Mantu atpakaļatdošanas un apmaiņas noteikumos u. c.).
  8.2 Pircējam ir tiesības, nenorādot iemeslu, lauzt preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš preču piegādes dienas, un Pārdevējam, saņemot līguma laušanas paziņojumu, ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā jāpieņem prece atpakaļ un jāatdod lietotājam (pircējam) par to samaksātā nauda.
  8.3 Ja Pircējs atdod nekvalitatīvu vai transportēšanas laikā sabojātu preci, Pārdevējs apņemas ne vēlāk kā pēc 15 (piecpadsmit) dienām apmainīt to pret analoģisku kvalitatīvu preci. Ja Pārdevējs nevar apmainīt preces pret analoģiskām, tad viņš apņemas ne vēlāk kā pēc 15 (piecpadsmit) dienām atdot par preci samaksāto naudu. Ja tiek atdota daļa pirkto preču, transporta izdevumi netiek atmaksāti.
  8.4 Pircējs, kas vēlas atdot atpakaļ preci, paziņo par to Pārdevējam rakstiski ( timberlux@inbox.lv ).
  8.5 Atdodot atpakaļ preci, Pircējam jāiesniedz tās pirkšanas dokuments, garantijas talons ( ja tāds bija dots ) un jāaizpilda preces atpakaļatdošanas dokuments, kuru Pircējam pa e-pastu nosūtīs Veikala vadītājs.
  8.6 Pārdevējs, vadoties pēc preces atpakaļatdošanas dokumenta datiem, aizsūta piegādes kompānijas kurjeru pēc atpakaļatdodamās preces.
  8.7 Pircēja atpakaļatdodamajām precēm jābūt nebojātām, proti, bez mehāniskiem vai citādiem bojājumiem, nelietotām, tās jāatdod oriģinālajā, labā stāvoklī esošā iepakojumā un tādā pašā komplektācijā, kādā tika saņemtas; atdodot kvalitatīvu preci, tā nedrīkst būt zaudējusi pārdodamas preces izskatu.
  8.8 Ja Pircējs preci ir bojājis vai būtiski mainījis preces izskatu, Pircējam nav tiesību lauzt līgumu un atdot atpakaļ preces.
  8.9 Ja Pircējs atdod atpakaļ preci bez iemesla, viņam jāatmaksā preces transportēšanas izdevumi.